Metody nauczania i motywacji

Naczelnym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie słuchaczy do aktywnego i efektywnego posługiwania się językiem obcym zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Toteż metody nauczania pozostają w ścisłym związku z potrzebami słuchaczy i wyznaczonym celem szkolenia. Ponad to nauczanie prowadzimy w oparciu o założenia metodyczne podporządkowane wymaganiom stawianym przy egzaminach z certyfikatem.

 

Ze względu na potwierdzoną skuteczność stosujemy metodę komunikatywną (communicative language teaching – CLT) (postać eklektyczna – łącząca elementy metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych i techniki wypracowane przez wcześniejsze metody).

 

Program obejmuje rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych :

  • Komunikacja – swobodne wyrażanie myśli, prowadzenie konwersacji, wypowiadania się na wskazane tematy, inscenizowanie scen z życia codziennego, wzbogacanie słownictwa;
  • Rozumienie ze słuchu – rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie, komunikatów nadawanych przez radio, rozmowy telefonicznej, programów telewizyjnych i filmów;
  • Rozumienie tekstu czytanego – poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji w podanych materiałach.
    Pisanie – poznanie różnych form wypowiedzi pisemnej, np.: list, notatka, referat, rozprawka, przyswojenie poprawnej pisowni pod względem gramatycznym i stylistycznym, poszerzenie wiedzy leksykalno – gramatycznej.

 

Równolegle słuchacze uczą się zasad gramatycznych, słownictwa oraz stosowania standardowych zwrotów w codziennej komunikacji. Wybór technik jest uzależniony od osobistych predyspozycji, poziomu językowego i wieku słuchacza oraz celu kursu i celu danej lekcji. Dzięki temu nauka przynosi lepsze efekty, a słuchacz nigdy się nie nudzi.Każda lekcja ma swoją strukturę i przebiega według z góry ustalonego planu. Wszystkie konspekty nauczania umożliwiają modyfikację przebiegu lekcji w zależności od rozwoju sytuacji w grupie.

W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały (również autentyczne), pomoce wizualne, Internet (w pracowni komputerowej). Praca słuchaczy organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje etc. W celu zachęcenia słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach, lektor przygotowuje szeroką gamę motywujących zadań: gry pamięciowe, quizy, diagramy, dialogi i dyskusje. Aby słuchacze mogli opanować właściwą wymowę i akcent, zajęcia prowadzą również native speakers.

Relacje interpersonalne na zajęciach nie są wyłącznie nastawione na osobę nauczyciela. Stoliki są rozmieszczone w kształcie „podkowy”, tak, aby każdy widział każdego. Taki układ ławek wpływa na uniknięcie charakterystycznego nauczania dla wykładów.

Unikalny system nauki łączy komunikatywną metodę pracy lektora z wykorzystaniem audiowizualnych środków dydaktycznych, najnowszych podręczników czołowych wydawnictw i materiałów dydaktycznych. Nad procesem nauczania czuwa stały nadzór metodyczny.

Udostępnij znajomym